06.07.2018 – SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE – CENTRU AL VIEŢII CREŞTINE ÎN BISERICĂ

Toate Tainele Bisericii sunt în relaţie cu starea de jertfă şi înviere a lui Hristos şi o exprimă în măsuri diferite. Prin ele Biserica îşi imprimă starea de jertfă şi inviere a lui Hristos şi odată cu ea mădularelor ei. Prin ele devenim membrii ai Bisericii. Prin Euharistie însă, mai mult decât prin Botez, Biserica întreagă, luând putere din Jertfa lui Hristos, trăieşte sentimentul predării vieţii sale lui Dumnezeu, spre a o primi umplută de viaţa Lui veşnică, asemenea lui Hristos prin înviere. Dar aceasta se întâmplă nu numai cu ea, ci și cu fiecare madular al ei care se împărtăşeşte cu Hristos euharistic. Prin ea ne facem membrii ai Trupului tainic al Domnului, adică al Bisericii aşa cum ne învaţă Sfântul Chiril al Alexandriei: ,,Dacă, deci, voi sunteţi trupul şi mădularele lui Hristos, taina vostră este aşezată pe masa Domnului: primiţi taina voastră. Răspundeţi Amin la ceea ce sunteţi şi răspunzând subscrieţi. Căci auzi: Trupul lui Hristos şi răspunzi: Amin. Fii mădular al trupului lui Hristos, pentru ca Aminul să  fie adevărat”( Credinţa Orodoxă, p. 131). Trăind în duhul euharistic ne facem mădulare depline, transparente ale Bisericii prin iubirea noastră ca acord armonic al jertfei Lui: ,,Biserica şi umanitatea înnoită a celor botezaţi se reazemă pe depăşirea absolută a oricărui egoism care îşi are izvorul în Hristos Cel răstignit şi împărtăşit în Euharistie: din eul răstignit de iubirea pentru celălalt curge viaţa veşnică” (Pr. Dumitru Staniloaie, Pr. M-A. Costa de Beauregard, Mica dogmatică vorbită-dialoguri la Cernica, Ediţia a III-a, Traducere Maria-Cornelia Ică jr, ed. Deisis, Sibiu, 2007, 135). De aici rezultă legătura strânsă dintre Biserică şi Euharistie căci Fericitul Augustin ne învaţă că ,,credicioşii cunosc trupul lui Hristos dacă nu neglijează să fie trupul lui Hristos. Să fie trupul lui Hristos, dacă vor să trăiască din Duhul lui Hristos. Din Duhul lui Hristos nu trăieşte decât trupul lui Hristos”( Catehism, p. 131). Astfel Euharistia este centrul întregii vieţi a Bisericii aşa cum ne spune Sfântul Nicolae Cabasila: ,,Fără Euharistie nu e Biserică, precum fără viţă nu sunt mlădiţele, cum fără rădăcini nu sunt ramuri, cum fără inimă nu sunt mădularele. Euharistia, în felul acesta, e temelia, rădăcina, inima vieţii Bisericii” (Staniloaie, Sintaza eclesiologică, p. 263 ). De adevărul  legăturii unitare dintre Biserică şi Euharistie ne încredinţează şi Sf. Ignatie din Antiohia: ”Unul este trupul Domnului Iisus și unul sângele lui vărsat pentru noi; una este pâinea îmbiată tuturor și unul paharul împărțit tuturor—de aceea una e și Biserica”.

Biserica este actul cinci al operei de mântuire, este trupul lui Hristos extins în umanitate cum ne încredinţează Părintele Stăniloaie. Aici se înfăptuieşte mântuirea noastră prin sălăşluirea în noi a lui Hristos, înviat şi înălţat şi deplin pnevmatizat, devenit prin acesta deplin tranparent. Biserica este darul lui Dumnezeu în care şi prin care dobândim mântuirea. Acest adevăr ni-l mărturiseşte Fericitul Augustin zicând: ,,În afara Bisericii poţi avea totul în afară de mântuire. Poţi avea cinstire, poţi deţine Evanghelia, poţi avea credinţă şi să predici în numele Sfintei Treimi, dar niciodată nu vei putea găsi mântuire decât în Biserică”. ,,Biserica este stâlp şi temelie a adevărului” (I Tim. 3, 15), de  acest lucru încredinţându-ne şi Sfântul Irineu de Lyon ,,Biserca este cea care păstrează, datorită puterii sfântului Duh, tradiţia străveche despre naşterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara şi de aceea nu este nevoie să mai căutăm adevărul la alţii pentru că îl putem primii în Biserică” (Sfântul Irineu de Lyon, apud. A. Dinu, pp. 45-46). În Biserică noi ne pregătim mântuire ea fiind o luptă pentru mântuire cum ne spune Sf. Ciprian al Cartaginei că în afară de Biserică nu este mântuire şi că cine nu are  Biserica de mamă nu poate avea pe Dumnezeu de tată (Credinţa Ortodoxă, p. 137).

Pr. Elisei Drăghia,

Parohia Steic, Protopopiatul Tg. Jiu Sud